KDK INFO > Rekrutacja

Rekrutacja

Jak zgłosić swój udział w Projekcie?

KROK 1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi Uczestników/Uczestniczek i Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
KROK 2 → Pobierz plik z dokumentami rekrutacyjnymi
KROK 3 → Prześlij mailem na adres biuro@zawodlubuskie.pl skany poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych
KROK 4 → Odbierz mail informujący o zakwalifikowaniu do Projektu
KROK 5 → Odbierz mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia

W razie pytań, w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym biurem.
Dane znajdziesz w zakładce → KONTAKT »

Projekt jest adresowany do 50 osób, które zarówno w dniu zgłoszenia, jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
a) wiek 18-29 lat,
b) miejsce zamieszkania lub pracy (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa lubuskiego,
c) status osoby biernej zawodowo lub tzw. ubogiej pracującej, zatrudnionej na podstawie umowy krótkoterminowej lub cywilnoprawnej (zaświadczenie z miejsca pracy ze wskazaniem podstawy zatrudnienia/ wymiaru godzinowego czasu pracy/ wysokości wynagrodzenia oraz oświadczenia Uczestnika o liczbie osób pozostających w gospodarstwie domowym, jeśli dotyczy),
d) brak przynależności do grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. POWER (patrz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie),
e) brak uczestnictwa w kształceniu i/lub w szkoleniu w okresie 4 tygodni poprzedzających przystąpienie do projektu.

UWAGA: Aby uczestniczyć w projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydata/Kandydatki na rynku pracy:
a) osoby należące do grupy NEET – 10 pkt.,
b) osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt.,
c) osoby zamieszkujące miasta średnie na terenie woj. lubuskiego – 3 pkt.,
d) byli uczestnicy projektu z zakresu włączenia społecznego RPO (zaświadczenie/ inny dokument potwierdzający udział w projekcie) – 3 pkt.
Nabór zgłoszeń do udziału w projekcie będzie prowadzony od lutego 2019 r.

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:
• Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie »
• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia Kandydata/Kandydatki, potwierdzający przynależność do grupy osób z niepełnosprawnością – o ile dotyczy. Kopię dokumentu dostarcza Uczestnik/Uczestniczka

Ww. dokument rekrutacyjny jest dostępny w zakładce DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu:
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy:
Biuro Projektu:
ul. Emilii Plater 28
63-300 Lubsko
e-mail: biuro@zawodlubuskie.pl
tel.: 506 654 627

W przypadku, gdy do projektu zgłosi się większa liczba osób niż zakładano, przyjmowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów oraz utworzona zostanie lista rezerwowa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego