KDK INFO > O projekcie

O projekcie

Projekt „Lubuska szkoła aktywności zawodowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego; numer projektu POWR.01.02.01-08-0020/18.

Projekt „Lubuska szkoła aktywności zawodowej” będzie realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. na terenie województwa lubuskiego.

Celem projektu do końca 03/2020 r. jest realizacja kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn).

Projekt obejmie wsparciem osoby młode w wieku 18-29 lat (w tym z niepełnosprawnościami), pracujące/zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym teren województwa lubuskiego, w tym: osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) oraz osoby tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych.

Kandydaci/Kandydatki spełniający kryteria formalne do udziału w projekcie zostaną objęci wsparciem w postaci:

DIAGNOZY PREDYSPOZYCJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
60 osób z największą liczbą punktów odbędzie jedno 30 minutowe spotkanie z psychologiem. Etap ten będzie realizowany do końca maja 2019 r.
50 Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie objętych łącznie następującymi formami wsparcia:

ETAP I
IDENTYFIKACJA POTRZEB – INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (IPD)
Realizowany w formie 1 indywidualnego spotkania trwającego 3 godziny, podczas którego Uczestnik/Uczestniczka wspólnie z doradcą zawodowym opracują Indywidualny Plan Działania. Etap ten będzie realizowany od marca 2019 r.

ETAP II
WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY
Prowadzone przez doradcę zawodowego w maksymalnie 15-osobowych grupach (średnio 12/13-osobowych). Etap ten przewiduje 2 spotkania po 8 godz. zegarowych w okresie od maja do czerwca 2019 r.

ETAP III
SZKOLENIA ZAWODOWE
Łączny czas trwania szkoleń to średnio 130 godzin (około 16 spotkań po 8 godzin). Prowadzone będą one w grupach średnio 12-osobowych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Szkolenia potrwają od maja do września 2019 r.

ETAP IV
POŚREDNICTWO PRACY
Realizowane w postaci 8 spotkań indywidulanych (trwających 1 godzinę) z pośrednikiem pracy. Spotkania te będą odbywać się średnio raz w miesiącu oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby. Etap ten będzie realizowany od kwietnia 2019 r. do końca okresu trwania projektu.

ETAP V
3 LUB 6 MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
Staż realizowany będzie 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie od lipca 2019 r. W przypadku osób o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 5 dni w tygodniu po 7 godzin dziennie.
Zgodnie z Indywidualnym Planem Działania i analizą potrzeb, 50 Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych zostanie na staż w proporcjach:
– 40 Uczestników/Uczestniczek na staż 3 miesięczny,
– 10 Uczestników/Uczestniczek na staż 6 miesięczny.

Staże będą powiązane ze szkoleniami zawodowymi, w których brał/-a udział Uczestnik/Uczestniczka.

Szkolenia dla Uczestników/Uczestniczek są bezpłatne.

Całkowita wartość Projektu: 849 402,25 zł
Kwota dofinansowania: 806 932,13 zł

Projekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego