Lubuska szkoła aktywności zawodowej

Projekt „Lubuska szkoła aktywności zawodowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego; numer projektu POWR.01.02.01-08-0020/18.

Projekt „Lubuska szkoła aktywności zawodowej” będzie realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. na terenie województwa lubuskiego.

Celem projektu do końca 03/2020 r. jest realizacja kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn).

Projekt obejmie wsparciem osoby młode w wieku 18-29 lat (w tym z niepełnosprawnościami), pracujące/zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym teren województwa lubuskiego, w tym: osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) oraz osoby tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych.

Szkolenia dla Uczestników/Uczestniczek są bezpłatne.

Całkowita wartość Projektu: 849 402,25 zł
Kwota dofinansowania: 806 932,13 zł

Projekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego